VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti SmartWay,
s. r. o., so sídlom Rybárska 2A/7381, 911 01  Trenčín, IČO 46 220 879, zapísaná v o Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 24629/R, poštová adresa: Rybárska 2A/7381, 911 01  Trenčín (ďalej len "Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.chiccoshop.sk (ďalej len "chiccoshop.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku elektronického obchodu na internete (ďalej len "Kúpna zmluva). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").

2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "E-obchod" na chiccoshop.sk).

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chiccoshop.sk

4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na chiccoshop.sk.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na chiccoshop.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v prehľade na stránkach Predávajúceho na chiccoshop.sk.

7. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Rybárska 2A/7381, 911 01  Trenčín,  Tel.: +421 904 383 184/ (pondelok až piatok) medzi 09.00 - 17.00 hod.,  E-mail: info@chiccoshop.sk

 

Článok II
Objednávka

1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  1. Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailova adresa);
  2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
  3. Množstvo objednaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej  k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec.

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a /alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo  doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

4. Prijatá elektronická objednávka je považavaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektornickej objednávke) obsah elektornickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektornickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú  adresu info@chiccoshop.sk.

6. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácií nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

Článok III
Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

2. Storno objednávky zo strany Predávajúcho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v prípade objednávky na dobierku (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď. )
- ak kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Článok IV
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. (§3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. ).

2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Predávajúci Kupujúcemu a Kupujúci Predávajúcemu všetky vzájomné plnenia.
Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- bezodkladne kontaktovať Predávajúceho (viď, kontakt) so žiadosťou (formulár si môžete stiahnuť tu) o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátum nákupu a svojim číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí;
- zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu doručený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Predávajúci pošle peniaze za tovar prevodom na účet, alebo adresu Kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.
Tovar odporúčame zaslať ako poistený balík alebo doporučená zásielka.

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni Chiccoshop (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 

Článok V
Cenové podmienky

1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20% okrem výrobkov so zníženou sadzbou DPH (DPH 10%).
2. Ceny poštovného a balného sú uvedné v Článku VI. VOP
3. Kupujúci má možnosť platiť v mene € - EURO.

 

Článok VI
Poštovné a balné

1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

2. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru Slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou účtuje nasledovne:

Slovenská republika

Cena objednávky:     KURIÉR Odberné miesto DPD Zásielkovňa SLOVENSKÁ POŠTA
  0 € - 29,99 € 3,99 € 2,99 € 2,60 € 2,90 €
30 € - 49,99 € 1,99 € 1,99 € 1,90 2,90 €
50 €  a viac ZDARMA   ZDARMA ZDARMA 2,90 €

 Česká republika

Kuriér DPD - poštovné 5,00 €

 Rakúsko

Kuriér DPD - poštovné 10,00 €

 

Článok VII
Platobné podmienky

1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci urhádza celú sumu za tovar uvedný v elektornickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo na pošte;

2. PLATBA PROSTREDNÍCTVOM TATRAPAY: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúci po odoslaní svojej objednávky presmerovaný na platobnú bránu Internet bankingu Tatra banky. Po prihlásení sa kupujúcemu zobrazí už vyplnený formulár prevodného príkazu. Po potvrdení platby budú peniaze z účtu kupujúceho okamžite poslané na účet predávajúceho;

3. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektornickej objednávke na účet Smartway s. r. o. (Fio Banka - SK8183300000002700746646 alebo Tatra Banka - SK6511000000002929858435), Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky;

4. PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNÉHO SYSTÉMU PAYPAL: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúci po odoslaní svojej objednávky presmerovaný na platobnú bránu PayPal. Po prihlásení bude kupujúci môcť bezpečne uhradiť svoju objednávku;

5. PLATBA KARTOU: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúci po odoslaní svojej objednávky presmerovaný na platobnú bránu Cardpay, kde kupujúci bude môcť bezpečne uhradiť svoju objednávku prostredníctvom svojej platobnej karty.

VISA VISA Electron MC Maestro DC

 

Článok VIII
Dodacie podmienky

1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 2 do 10 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru.

2.  Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom.

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne do krajín uvedených v Článku VI. týchto VOP.

8. Dodanie tovaru do iných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok IX
Záručné podmienky a reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho cez internetový obchod chiccoshop.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prebratia tovaru kupujúcim ak nie je uvedené inak.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho cez internetový obchod chiccoshop.sk je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný doklad.

3. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené  nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru Kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený)

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni Chiccoshop (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Reklamáciu tovaru si Kupujúci môže uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese:

SmartWay s. r. o.
Rybárska 2A/7381
911 01  Trenčín

Upozornenie: Odporúčame tovar zaslať ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu).

V prípade záujmu môžete využiť službu kuriérskej spoločnosti "Výmenný balík" kedy Vám pošleme nový tovar a vy nám spätne odošlete vami reklamovaný tovar. Službu objednávame my na Vaše náklady. Pre viac info nás kontaktujte na info@chiccoshop.sk

 

Článok X
Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a záruka


1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za zníženú cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s kupujúcim dojednaná úprava ceny. Predávajúci ďalej nezodpovedá najmä za vady tovarov spôsobené kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním tovaru kupujúcim, ktorý je v rozpore s návodom na použitie a/alebo v rozpore s účelom na ktorý je tovar určený).

2. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý tovar, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 2. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba expirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na tovare, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní od prevzatia tovaru, odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva má kupujúci v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaruu alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok XI
Zodpovednosť za chyby na stránke chiccoshop.sk

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedné na chiccoshop.sk sú z časti prebrané od tretích strán, môžu preto obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazené obrázky majú len ilustratívny charakter a nemusia plne zodpovedať zakúpenému produktu.

2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty, služby a ich popis uvádzaných na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazových webových stránok.

 

Článok XII
Ochrana osobných dát

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č. :201309341

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chiccoshop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chiccoshop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Registráciou žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie žiadateľ automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky. Súhlas so zasielaním informácií môže kupujúci kedykoľvek odvolať, podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chiccoshop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi získanými registráciou nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a informačný systém osobných údajov slúžiaci na marketingové účely je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č. :201404234.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chiccoshop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 Článok XIII
Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie